Cookie beleid SDZZ

De website van SDZZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden

Normen en Waarden

Gedragregels Omni Vereniging S.D.Z.Z.

Binnen S.D.Z.Z. zijn we van mening dat er regels moeten zijn waar een ieder zich aan dient te houden. Dit heeft o.a. te maken met de normen en waarden van onze vereniging. Maar ook met het feit dat wij vinden dat de S.D.Z.Z. een vereniging is waar plezier hoog in het vaandel moet staan, voor zowel spelers, speelsters als trainers, begeleiders, vrijwilligers en bestuurders.

Mede daarom hanteren wij de onderstaande regels, niet alleen voor de sfeer, maar ook voor de duidelijkheid voor een ieder binnen onze vereniging.

Normen en waarden reglement Omni Vereniging S.D.Z.Z.

Inhoudsopgave:

1. Doelstelling van het reglement Waarden en Normen.

2. Onze gedragsregels ten aanzien van:

 

a. Intimidatie
b.Materiaal gebruik
c.De kleedkamers 
d.Het gedrag in de kantine    
e.Ons sportcomplex 
f. Kleding
g.Gedrag op de velden 
h.Trainingen en wedstrijden 
i.Ouders langs de lijn 
j.Vervoer naar uitwedstrijden
k.Het betalen van contributie
l.Straffen en/of boete 
m.Zelfwerkzaamheden

1. Doelstelling van het Normen en waarden reglement.
Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.
Het bestuur van Omni Vereniging S.D.Z.Z. wil meehelpen om excessen tegen te gaan door dit reglement in het leven te roepen en inzake het sociaal -ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren.
 
Beleidskader: preventief en correctief optreden
Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

2. Onze Gedragsregels
Regels gelden voor alle leden. Het “normen en waarden reglement” blijft de leidraad van de vereniging. Per afdeling kunnen meerdere regels in overleg met het bestuur worden toegevoegd.
Hieronder volgt het overzicht van de regels, waar alle leden van Omni Vereniging S.D.Z.Z. zich aan moeten houden!
 
a.Ten aanzien van Intimidatie:
Onder intimidatie verstaan wij: “Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen”. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schutting -en scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden, gewelddadig gedrag.
Het zal duidelijk zijn dat er geen duidelijke grenzen zijn aan te geven wanneer er al dan niet sprake is van intimidatie. Door normale verschillen tussen mensen zijn de omgangsvormen tussen mensen verschillend. Ons doel is het minimaliseren van ongewenste omgangsvormen en wij zijn hier als leden van Omni Vereniging S.D.Z.Z. voor verantwoordelijk.
 
b. Ten aanzien van materiaal gebruik:
 Al het gebruikte materiaal wordt, compleet en in zijn oorspronkelijke staat,na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Voor elke afdeling is er trainingsmateriaal dat regelmatig wordt gecontroleerd.
De materiaalhok blijft opgeruimd. Dat is de taak van de leiders/trainers!
 
c. Ten aanzien van de kleedkamers:
Alle onderstaande regels gelden zowel voor trainings- en wedstrijdactiviteiten op het complex van de Omni Vereniging S.D.Z.Z. als ook op het complex van andere verenigingen bij uitwedstrijden.
 
De leiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het kleedkamergebruik bij trainingen en wedstrijden. De kleedkamers dienen netjes en schoon achtergelaten te worden. De trainer of leider is tevens de laatste die zowel voor als na de trainingen en wedstrijden de kleedkamer verlaat.
Het is ten strengste verboden om voetbalschoenen en kleding in de douche -c.q. wasruimte schoon te maken. Schoenen worden buiten de deur schoongemaakt voordat de kleedruimte wordt betreden.
Controleer bij het verlaten van de kleedkamer altijd op achtergelaten spullen. Deze kunnen in de kantine worden afgegeven.
De indeling van de kleedkamers op trainingsavonden wordt voor aanvang van de eerste training aan de trainers/leiders bekend gemaakt en is bekend bij de medewerkers van het secretariaat
De indeling van de kleedkamers op wedstrijddagen, alsmede bij doordeweekse oefenwedstrijden, is in te zien in de vitrine bij de clubgebouw.
Kleedkamers mogen pas betrokken worden wanneer de trainer of leider hierbij aanwezig is.
Het douchen na de wedstrijden/trainingen is verplicht.
Na het gebruik van de kleedkamers zullen deze worden beoordeeld op beschadigingen en ordentelijkheid. Dit gebeurt in eerste instantie door de leider of trainer. Ook wordt een controle uitgevoerd door medewerkers van de seniorencommissie op zondag en op zaterdag door de zaterdagdiensten. Eventuele onvolkomenheden zullen worden teruggekoppeld aan het betreffende team of teamleden. Eventuele schades of extra kosten zullen zoveel mogelijk op de verantwoordelijken worden verhaald.
 
d. Ten aanzien het gedrag in de kantine:
Het is in de kantine verboden te roken.
Het is verboden beneden de 18 jaar alcohol houdende drank te kopen of te nuttigen.
Leden worden verzocht in de kantine na gebruik de lege flessen etc. aan de bar terug te brengen, vooral op wedstrijddagen. Leden wijzen ook anderen op dit hulpgebaar naar het barpersoneel.
De aanwijzingen van het barpersoneel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Het meenemen van eigen alcoholische dranken naar het sportcomplex is verboden.
 
e. Ten aanzien van ons complex:
Auto’s, fietsen en brommers dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
Waardevolle bezittingen, alsmede dure kleding en schoenen, dienen zoveel mogelijk thuis gelaten te worden.
De trainers/leiders dienen waardevolle bezittingen voor aanvang van trainingen en thuiswedstrijden in te nemen en achter de bar in bewaring te geven.
Bij uitwedstrijden is het aan te raden de waardevolle bezittingen bij een ouder in bewaring te geven.
De Omni Vereniging S.D.Z.Z. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schades of voor diefstal van eigendommen.
 
f. Ten aanzien van kleding:
Alle elftallen mogen (in principe) spelen in gesponsord tenue. Dit tenue is en blijft te allen tijde eigendom van de vereniging!
Aanschaf van gesponsorde tenues gaat altijd in overleg en uitsluitend met toestemming van het bestuur(en in het bijzonder de sponsorcommissie).
Spelers zijn zelf verantwoordelijkheid voor de staat waarin hun kleding zich bevindt. Kleding dient bij aanvang van een wedstrijd of training in goede staat en schoon te zijn.
 
g. Ten aanzien van gedrag op en rond de velden:
Er wordt in en rond het veld geen ongepaste taal gebruikt.
Bij spelers wordt hier door de elftalbegeleiding scherp op gelet en zal dit gedrag gecorrigeerd worden. Bij herhaling zal de speler worden bestraft. De strafmaat is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding
De “supporters” worden er opmerkzaam gemaakt op hun taalgebruik en wat bij onze vereniging wenselijk is. Dit geldt ook voor bezoekende verenigingen.
Leden van onze vereniging moeten elkaar aanspreken op ongepast taalgebruik.

De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijke grove overtredingen worden door het bestuur extra bestraft met een taakstraf, boete of met een schorsing.
Scheidsrechters, tegenstanders en medestanders worden NIET uitgescholden en te allen tijde met respect behandeld.
Tijdens wedstrijden
Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden en trainingen binnen de afrastering van een speelveld te roken.
Bij het staken van een wedstrijd of het constateren van misstanden of misdragingen wordt op de zelfde dag door een vertegenwoordiger van het bestuur of jeugdbestuur een meldingsformulier Normen en Waarden ingevuld. Spoedig daarna zal het feit door één van de Jeugd of Hoofdbestuur in behandeling worden genomen.
 
h. Ten aanzien van training en wedstrijden:
Iedere speler(ster), of hij of zij nu wel of niet tot een selectieteam behoort, dient zoveel als mogelijk te trainen.
Selectiespelers(sters) zijn verplicht een minimum aantal trainingen bij te wonen, te bepalen door de trainer.
Selectiespelers(sters) die onvoldoende trainen, kunnen uit de selectie worden verwijderd, zulks ter beoordeling van de trainer.
Spelers, die weinig komen trainen, zullen in het algemeen eerder in aanmerking komen voor een reservebeurt bij wedstrijden, dan spelers met een goede trainingsopkomst, e.e.a. te bepalen door de trainer.
Iedere speler behoort op tijd op de training en voor wedstrijden te zijn. De verzamel- en aanvangstijd worden door de trainer/leider bepaald en gecommuniceerd naar de spelers. De tijden zullen daarnaast zoveel mogelijk gepubliceerd worden op de website van Omni Vereniging S.D.Z.Z.
Voor trainingen dienen de spelers uiterlijk op het aanvangstijdstip van de training omgekleed op het veld staan.
Tegen spelers, die te laat voor de training of wedstrijd aanwezig zijn zonder tijdige afmelding, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen.
Wanneer een speler, om welke reden dan ook, niet kan trainen of een wedstrijd kan spelen, dan dient hij zich ruim van tevoren bij zijn leider af te melden.

Voor trainingen geldt: 2 uur voor aanvang van de training.
Voor wedstrijden geldt: uiterlijk 2 dagen voorafgaande aan de speeldag
Selectiespelers dienen zich af te melden bij hun trainer.
Het wegblijven van trainingen en/of wedstrijden zonder correcte afmelding kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

In geval van plotselinge extreme weersomstandigheden zal het uiterste worden gedaan om alle trainers/leiders en andere direct betrokken tijdig te bereiken
De trainers/leiders dienen zelf een systeem ( bij voorkeur een z.g. telefoonketting) af te spreken met hun team, opdat een ieder tijdig wordt geïnformeerd.
Informatie over het wel of niet doorgaan van thuis/uitwedstrijden kan ( indien al niet eerder via teletekst aangegeven) zowel op de website van Omni Vereniging S.D.Z.Z. , via telefoon nummer 0316-526115, als bij de leiding verkregen worden. Bij met name wedstrijden van pupillenteams, die vroeg spelen en derhalve ook vroeg moeten vertrekken, is het niet altijd tijdig bij het wedstrijdsecretariaat bekend of de wedstrijd al dan niet doorgaat. In deze specifieke gevallen kan het gebeuren, dat zowel de leiding als de spelers pas op het sportpark van Omni Vereniging S.D.Z.Z. te horen krijgen dat hun wedstrijd niet doorgaat.
 
i. Ten aanzien van ouders langs de lijn:
Ouders hebben een belangrijke functie bij het beoefenen van sport door hun kinderen. De kinderen hebben steun en interesse nodig. Dit is wat we van de ouders verwachten, wanneer zij langs de lijn als toeschouwer van het team van hun kind optreden
Het geven van voetbaltechnische aanwijzingen door ouders, het zich buiten het veld negatief uitlaten over de begeleiding, de speelwijze, de vereniging en/of de prestatie van het kind heeft een negatief effect op het zelfvertrouwen van het kind en doet afbreuk aan het plezier dat een kind zou moeten beleven aan het beoefenen van zijn of haar sport.
De trainer is aangesteld voor de voetbalopleiding van uw kind en u mag er van uit gaan, dat deze in het belang van het team en het individuele kind handelt.
Er is absoluut geen discussie mogelijk tussen ouders en begeleiding over de opstelling, reserves, de positie van de speler in het veld en het wisselbeleid. Dit blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de trainer/leider.
In de regel wordt in de lagere elftallen op gelijke speeltijd gewisseld en in de selectie elftallen op basis van verloop van de wedstrijd. 

j. Ten aanzien van vervoer naar uitwedstrijden:
Bij uitwedstrijden dient elke speler zelf voor vervoer te zorgen, tenzij in specifieke gevallen voor vervoer is gezorgd.
Bij uitwedstrijden wordt altijd vertrokken vanaf het sportpark van de Omni Vereniging S.D.Z.Z. In bijzondere omstandigheden kan hier alleen van afgeweken worden, wanneer de leiding van het team hiertoe vooraf toestemming heeft gegeven.
 
k. Ten aanzien van het betalen van contributie:
Contributie dient betaald te worden bij voorkeur bij automatisch incasso. Bij het uitblijven van betaling wordt éénmalig een schriftelijke aanmaning verstuurd.
Indien na een schriftelijke aanmaning de verschuldigde contributie nog steeds niet is voldaan is het mogelijk om per direct uitgesloten te worden van trainingen en wedstrijden en overige activiteiten van Omni Vereniging S.D.Z.Z. voor een bepaalde duur. Voor spelende leden geldt dat dit betekent dat zij met onmiddellijke ingang hun spelerspas dienen in te leveren bij de secretaris van de Omni Vereniging S.D.Z.Z. Daarna kan worden overgegaan tot het schorsen voor onbepaalde tijd, wat uiteindelijk royement (na goedkeuring door de Algemeen Ledenvergadering) tot gevolg kan hebben.
Bij opzegging midden in het seizoen is men ten aller tijde contributie verschuldigd tot het einde van het lopende seizoen.
 
l. Ten aanzien van straffen en/of boete:
Behoudens het hierna bepaalde, worden door de K.N.V.B. opgelegde boetes door de ledenadministrateur, na overleg met de wedstrijdsecretaris doorbelast. Individuele boetes worden doorbelast aan het betreffen individu. Teamboetes zullen naar rato worden doorbelast aan iedereen die deel uitmaakte van het team op het moment van het veroorzaken van de boete. 

m. Ten aanzien van zelf werkzaamheid:
Zoals opgetekend in ons Vrijwilligersbeleid zijn spelende leden ( beperkt tot A-junioren en senioren) verplicht per seizoen minimaal 9 uur arbeid te besteden aan werkzaamheden die ten goede komen aan de vereniging. Dit laatste wordt beoordeeld en geadministreerd door de vrijwilligerscommissie.
Voor leden die weigeren vrijwilligerswerk te doen zal een boete worden opgelegd.

Alcoholbeleid
Onderstaande betreft een artikel Ordemaatregel van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB.

Een vereniging is vanaf heden niet meer verplicht te beschikken over een gemeentelijke vergunning voor een aan de kantine grenzend terras.
Wanneer een club van de gemeente een vergunning heeft voor een aan de kantine grenzend, afgebakend terras (dit is bij OMNI VERENIGING S.D.Z.Z. het gebied achter de kantine, dat afgebakend is met beplanting), dan is het op die specifieke grens toegestaan van verkoop en nuttiging van alcohol. Mits deze alcoholische dranken zijn uitgeschonken in kunststof bekers.
Het is uit het oogpunt van veiligheid nog steeds verboden non-alcoholische dranken en alcoholische dranken in glas buiten de kantine te nuttigen. Op het aangrenzende terras is dit dus ook niet toegestaan. Tevens is het nog steeds niet toegestaan om alcohol (zowel in glas, plastic als kunststof) ergens anders dan op het afgebakende terras grenzend aan de kantine te nuttigen.
Het verzoek van het bestuur aan de leden en de bezoekers van ons complex om bovenstaande regel na te leven en bij het niet naleven de persoon hierop aan te spreken.
 
Misschien ten overvloede: deze regel geldt 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus niet alleen wanneer het eerst elftal thuis speelt!
 
 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!